Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Vydanie matričných dokladov - rodných, sobášnych a úmrtných listov

matričný úrad vydá doklad po predložení občianskeho preukazu osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny (§ 18 zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách).

Poplatok: 5,- € za každý výpis (zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).

Lehota na vybavenie: na počkanie

Narodenie dieťaťa - Vybavenie  rodného listu pri narodení dieťaťa

zosobášení rodičia predložia: - sobášny list a občianske preukazy

nezosobášení rodičia môžu určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením predložia: - občianske preukazy, pričom sa dohodnú aj na mene a priezvisku dieťaťa (ak je matka rozvedená predloží právoplatný rozsudok o rozvode, vdova predloží úmrtný list bývalého manžela)

ak sa dieťa narodí žene do 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode do matriky sa zapíše predchádzajúci manžel matky - otcovstvo potom je možné zaprieť na súde do troch rokov od narodenia dieťaťa

Meno dieťaťa sa určuje dohodou rodičov a to podpisom otca a matky pri zápise o narodení dieťaťa. Ak otec v čase narodenia dieťaťa nebude prítomný na území SR, je možné urobiť dohodu o mene dieťaťa ešte pred jeho narodením a to vyhlásením na matričnom úrade.

Zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách § 85 zák. č. 36/2005 Z.z. o rodine

Lehota na vybavenie: na počkanie a bez poplatku

Uzavretie manželstva

Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva snúbencami, ktorí chcú uzavrieť manželstvo pred orgánom štátu alebo orgánom cirkvi musia byť prítomní obaja snúbenci.

Občania SR predložia tieto doklady:

 • rodné listy snúbencov
 • občianske preukazy snúbencov
 • rozvedení snúbenci predložia právoplatný rozsudok o rozvode
 • neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov predkladá právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Cudzinec predkladá najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva okrem vyššie uvedených dokladov

 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva, nie starší ako šesť mesiacov§ 27 a § 28 zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách

Cudzojazyčné doklady sa predkladajú preložené do slovenského jazyka súdnym tlmočníkom SR a opatrené príslušnými osvedčeniami, ak osobitný právny predpis alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Miesto podania žiadosti snúbencami

 • Ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom štátu žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden zo snúbencov trvalý pobyt.

Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva aj pred iným matričným úradom tzv. delegáciou.

Sobášne dni  piatok  sobota sú určené Obecným zastupiteľstvom v Slatine nad Bebravou.

Ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom cirkvi žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva.

Poplatok: zák. č. 145/1995 Z.z.  o správnych poplatkoch

Uzavretie manželstva s cudzincom  70 €

Uzavretie manželstva pre iným než príslušným MÚ  20 €

Uzavretie manželstva mimo určenej doby 20 €

Prijatie skoršieho priezviska po rozvode manželstva

K oznámeniu o prijatí skoršieho priezviska po rozvode je potrebné predložiť:

rozsudok o rozvode

občiansky preukaz

lehota na oznámenie je trojmesačná po právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva

oznámenie sa podáva na matričnom úrade, kde bolo rozvedené manželstvo uzavreté

 § 27 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine

Bez poplatku

Úmrtie občana

Vybavenie úmrtia nebohého, ktorý zomrel v  obvode matričného úradu Slatina nad Bebravou.  Je potrebné predložiť tieto doklady

 • list o prehliadke mŕtveho 2-3x, vystaveného prehliadajúcim lekárom
 • občiansky preukaz nebohého

Lehota na vybavenie: bez poplatku a na počkanie

Zápis matričnej udalosti občana SR, ktorá nastala v cudzine do  osobitnej matriky

Žiadosť o zápis do osobitnej matriky možno podať na matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan SR trvalý pobyt

Predkladá tieto doklady:

cudzozemský matričný doklad preložený súdnym tlmočníkom do jazyka slovenského

rodný list občana SR

občiansky preukaz prípadne cestovný pas

 • právopl. rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak osobný stav občana bol rozvedený
 • občania, ktorým bolo udelené štátne občianstvo SR aj listinu o udelení ŠO SR

Zoznam prekladateľov je uverejnený na  stránke www.justice.gov.sk/prekladatelia

Lehota na vybavenie:  do troch mesiacov a bez poplatku

Zápis do Osobitnej matriky v Bratislave sa vykonáva do troch mesiacov

O S V E D Č O V A N I E

 Osvedčovanie podpisov a listín

 • k osvedčeniu podpisu je potrebná osobná prítomnosť osoby, ktorej sa podpis osvedčuje a platný občiansky preukaz.
 • k osvedčeniu listiny je potrebné predložiť originál listiny, prefotenú kópiu listiny a občiansky preukaz osoby, ktorá žiada o osvedčenie

 Obec nevykonáva osvedčenie

 • listín, ktoré majú byť použité v cudzine
 • občianskych preukazov, služobných preukazov, technických preukazov apod.
 • geodetických informácií katastra nehnuteľnosti
 • listín, na ktoré je potrebné odborné posúdenie - mapy, geometrické plány
 • ak sa listina nezhoduje s originálom
 • listín v inom ako štátnom jazyku, nevzťahuje sa na český jazyk

Poplatok: zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Osvedčenie podpisu na listine za každý podpis    2 €

Osvedčenie fotokópie za každú stranu                  2 €

Harmonogram sobášnych dní Harmonogram sobášnych dní