Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:
Obec Slatina nad Bebravou je zriaďovateľom základnej školy s materskou školou Slatina nad Bebravou

link na stránku školy tu

Materská škola

Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Slatina nad Bebavou poskytuje celodennú predprimárnu starostlivosť deťom spravidla od troch do šiestich rokov. Na území obce je zriadená jedna materská škola. 
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla.
Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok v termíne od 15. februára do 15. marca, alebo pokiaľ to kapacitné možnosti materskej školy dovolia, aj priebežne. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní  riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste.
 

kontakt: 038/766 32 18

 

Otváracie hodiny

Pondelok:

6,30

16,00

Utorok:

6,30

16,00

Streda:

6,30

16,00

Štvrtok:

6,30

16,00

Piatok:

6,30

16,00