Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje a poplatok za tuhý komunálny odpad

 

Všetky informácie ohľadom daní a poplatkov nájdete vo VZN č. 6/2015 , ktoré je k nahliadnutiu v sekcii:

Obec/VZN/VZN č. 6/2015 dane+dodatok 2016+dodatok 2017