Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

Zverejnenie zámeru obce- predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa parcela CKN 302/2

Zverejnenie zámeru obce-predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pred s.č. 25 tu 

Zverejnenie zámeru obce - prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Verejná lekáreň tu