Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec poskytuje informácie o cintorínoch na území obce

 

Typy informácií:

  • Zoznam cintorínov
  • Povinnosti nájmu hrobových miest a vypovedania nájomných zmlúv
  • Cenníky
  • Návštevný poriadok
  • Exhumácia

Obecný cintorín v Slatine nad Bebravou

Dôležité informácie pre občanov

Na základe Zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve z 3. marca 2010, podľa § 21, bod 1. právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

Nájomca hrobového miesta je povinný 

  • dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku a Všeobecného záväzného nariadenia, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového alebo urnového miesta,
  • užívať hrobové alebo urnové miesto podľa nájomnej zmluvy.
  • uviesť hrobové alebo urnové miesto na svoje náklady do pôvodného stavu, ak vykoná zmeny na veci bez súhlasu prenajímateľa.

Aktuálne platný cenník:

prenájom miesta - detský hrob - urna 2,50 € na 5 rokov

prenájom miesta na jednohrob          5,00 € na 5 rokov

prenájom miesta dvojhrob                 7,50 € na 5 rokov

prnájom miesta na trojhrob               10,00 € na 5 rokov