Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Základné informácie:

    Obec  sa nachádza v Juhozápadnej časti Strážovskej hornatiny pri sútoku Bebravy a Trebichavského potoka. Vrchovinný, až bralný povrch chotára tvoria druhohorné horniny. Pozdĺž toku a priľahlých svahov je odlesnený, inde zalesnený dubovinami , bučinami miestami s borovicou. Obec sa spomína v r. 1332 kde sa uvádza miestny farár (Josephus de Salatna), r. 1389 Slatyna, 1439 Zlatzina, 1477 Zlathyna, r. 1481 Nagy Zlathyna, vtedy sa rozdelila Slatina na Veľkú (Hornú) a Malú (Dolnú) Nagy Zlathyna, r. 1773 Welka Slatina, Nagyszlatina, Felsöszalatna. Od r. 1927 sa ustálil názov Slatina nad Bebravou a Slatinka nad Bebravou.Patrila uhroveckému hradnému panstvu, v r. 1598 mala mlyn a 45 domov, 1720 12 daňovníkov, z toho 7 eliarov, 60 domov a 452 obyvateľov, 1828 49 domov a 580 obyvateľov. Zaoberali sa rožníctvom a rybolovom, v 17. - 18. stor. pestovali šafran pre panstvo. V 18. stor. tu pracoval panský pivovar, v 19. stor. pálenica. V 2. pol. 19. stor. mal papiereň v prenájme Johann Klingeisen a mala 23 zamestnancov. Na jej mieste vyrástla budova Notariátu. Po r. 1918 bolo v obci rozvinuté pasienkárstvo, drevorubačstvo, ovocinárstvo. Mnohí odchádzali i na sezónne práce, alebo sa vysťahovali. Časť obyvateľov dochádza za prácou do Bánoviec i do Trenčína. Obyvatelia sa aktívne zapojili do protifašistického odboja, miestny rodák Jozef Bučko zahynul v koncentračnom tábore v Mauthausene. Pamätník SNP. Rím. kat. kostol neskorobarokový z r. 1760 - 70, s neskoršími úpravami. Vo svojom inventári má barokový kalich z r. 1757, oltár sv. Alžbety z r. 1794, kazateľnicu a kazateľnicu z konca 18. stor.

Základná charakteristika obce Slatina nad Bebravou :

     Z hadiska administratívneho členenia je obec Slatina nad Bebravou súčasť okresu Bánovce nad Bebravou a Vyššieho územného celku Trenčín.  Nadmorská výška obce je 284 m.n.m. a radí sa k mierne položeným obciam. Celková výmera územia presahuje 11,5 mil. m2. Z hľadiska hustoty osídlenia patrí obec k slabo zaľudneným obciam. 
V obci Slatina nad Bebravou žilo (k 31. 12. 2016) 426 obyvateľov. Počet detí od 0 do 18 rokov bol 73 a nad 18 rokov bolo 353 obyvateľov.  Samospráva - občan si vyžaduje vypracovať projekt klientskeho prístupu riešiaci ako, vzťah zamestnancov úradu, tak aj poslancov ku občanom a návštevníkom obce. Druh a lokalizácia zariadení samosprávy a inej administratívy je odrazom významu a funkcie, ktorú obec zastáva v štruktúre organizácie správy v regióne.